AfdelingFunctieKerntaken
Maatschappelijk Presteren Gebiedsteam

Manager

Managet een afdeling met meerdere (sub)teams waarbij hij een optimale integratie van de verschillende vakdisciplines realiseert. Is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling binnen de vakdisciplines van zijn afdeling. Neemt tactische beslissingen en bereidt strategische beslissingen voor.

Legt verantwoording af aan de directeur Maatschappelijk Presteren.

 

§  Geeft leiding aan het gebiedsteam.

§  Neemt deel aan het overleg Directie Maatschappelijk Presteren en neemt gezamenlijk belangrijke tactische beslissingen en bereidt strategische beslissingen mede voor.

§  Is verantwoordelijk voor de directe klantbediening, realisatie direct rendement, het dagelijks beheer en duurzaamheid en de positionering van Lefier binnen het gebied van het gebiedsteam.

§  Realiseert, actualiseert en evalueert gebiedsdoelstellingen en -beleid.

§  Is verantwoordelijk voor de teamontwikkeling binnen het gebiedsteam.

§  Adviseert de directeur Maatschappelijk Presteren m.b.t. klantbediening.

§  Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van complexbeheerplannen.

§  Draagt bij aan tactische beleidsvoorbereiding en afwegingskaders.

§  Overlegt met de portefeuillemanager en assetmanager m.b.t. de verkoopopgave.

 

Management assistent

Biedt secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning aan de manager en het team.

§  Ondersteunt de leidinggevende van een afdeling en het team met secretariële, administratieve en organisatorische werkzaamheden

§  Checkt de niet standaard brieven die naar externen gaan.

§  Verricht waar nodig facilitaire taken.

 

Assistent manager gebiedsteam

Levert ondersteuning bij beleidsvoorbereiding binnen een afgebakend aandachtsgebied. Ontwikkelt bruikbare instrumenten, operationele richtlijnen en procedures. Voert operationele werkzaamheden uit.

Legt verantwoording af aan de manager Gebiedsteam.

§  Assisteert de manager Gebiedsteam en verzorgt alle nodige informatie om te kunnen sturen op direct rendement.

§  Coördineert het kwartaalrapportageproces van het gebiedsteam.

§  Verzorgt de input en analyse van de beschikbare informatie, alsmede de optimalisatie van de kwaliteit van de informatie.

§  Adviseert de gebiedsteammanager m.b.t. processen en rendement.

§  Is verantwoordelijk voor de invulling van de eigenaarsrol VvE. Treedt hiervoor in overleg met de assetmanager.

§  Voert het gebiedsteamdeel van het huurverhogingsproces uit.

§  Verzorgt de afwikkeling van klantvragen naar aanleiding van de afrekening servicekosten.

§  Is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van niet-technische klachten.

§  Verzorgt een correcte afhandeling van klachten- en geschillencommissie-zaken.

 

Bouwkundig verhuurmakelaar

Organiseert en voert werkzaamheden op meerdere aandachtsgebieden t.b.v. de klant uit, anticiperend op de wensen en behoeften van de klant en rekening houdend met de mogelijkheden. Verricht ook bemiddelende, beherende en diverse administratieve werkzaamheden. Verstrekt uitgebreide informatie en praktisch advies m.b.t. meerdere aandachtsgebieden aan de klant.

Legt verantwoording af aan de manager Gebiedsteam.

 

§  Is verantwoordelijk voor een zo kort mogelijk leegstandsperiode bij woningmutaties.

§  Licht bewoners voor over huuropzegging, zelf aangebracht voorzieningen (ZAV) en geriefsverbetering.

§  Voert voor- en na-inspecties uit bij huuropzegging.

§  Geeft opdracht tot uitvoering van reparaties en geriefsverbetering en controleert de uitvoering.

§  Beoordeelt ZAV's en geriefsverbeteringen in woningen op bouwkundige en installatietechnische aspecten en overlegt met bewoners over afwijkingen en neemt besluit in deze.

§  Berekent de waarde van goedgekeurde ZAV's en komt een passende vergoeding overeen.

§  Zorgt voor de aanlevering van afwijkende gegevens voor de woningcartotheek.

§  Stelt een kostenoverzicht op t.b.v. de eindafrekening.

§  Doorloopt opgeleverde woningen met de nieuwe huurder en legt hierbij afwijkingen vast.

§  Daar waar overlap in resultaatgebieden met de verhuurmakelaar is, zullen per gebiedsteam de taken intern worden verdeeld.

 

Allround onderhoudsmedewerker

Voert onderhoudswerkzaamheden uit binnen één of meerdere disciplines binnen de kwaliteitseisen van Lefier.

Legt verantwoording af aan de manager Gebiedsteam.

§  Wordt vakinhoudelijk begeleidt door de werkvoorbereider DO.

§  Neemt tijdens zijn aanwezigheid in de woning de cartotheekgegevens op.

§  Voert dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit en eventueel mutatie- of preventieve werkzaamheden binnen meerdere vakdisciplines.

§  Doet eenvoudige schouwingen en beslist binnen strakke kaders bij lage kosten zelfstandig voor uitvoering van werkzaamheden.

§  Spreekt bewoners aan bij overlast grijs/groen.

§  Deelt en haalt proactief informatie over huurders(groepen) van en met collega’s.

 

Werkvoorbereider Dagelijks Onderhoud

Bereidt de uitvoering van technische/bouwkundige werkzaamheden/projecten voor en plant, begeleidt en bewaakt de uitvoering.

Legt verantwoording af aan de manager Gebiedsteam.

 

§  Hij bereidt inhoudelijk en m.b.t. kosten en planning de werkzaamheden voor het dagelijks onderhoud mutatieonderhoud, ZAV, WMO, DUVA voor.

§  Zorgt voor administratieve begeleiding en bewaking.

§  Is voor dagelijks onderhoud het eerste aanspreekpunt voor de vaklieden.

§  Roept materialen af.

§  Is verantwoordelijk voor noodzakelijke kleine vergunningen binnen (kap, inrit etc.).

§  Pakt individuele comfortaanvragen op en handelt deze af.

§  Handelt meer complexe technische vraagstukken af.

§  Voert wijzigingen vanuit dagelijks onderhoud in de woningcartotheek in.

 

Wijkbeheerder

Verleent eenvoudige diensten aan klanten. Verstrekt algemene informatie aan de klant. Lost eenvoudige klachten op.

Legt verantwoording af aan de manager Gebiedsteam.

§  Richt zich op het realiseren en behouden van een schone en hele leefomgeving in de gebieden/wijken die dit nodig hebben

§  Signaleert onregelmatigheden en lost deze op/laat deze oplossen.

§  Signaleert overlast, vervuiling, verwaarlozing onderhoud en spreekt bewoners aan op hun gedrag (zowel huurders als kopers). Zet door naar de medewerker Bewonerszaken bij complexe situaties.

§  Faciliteert bewonersinitiatieven waar gevraagd en nodig.

§  Deelt en haalt proactief informatie over huurders(groepen) met en van collega’s.

§  Registreert grensoverschrijdend gedrag in sociaal dossier.

 

Medewerker Bewonerszaken

Adviseert de klant m.b.t. diverse aandachtsgebieden, lost meer complexe problemen op en bemiddelt waar nodig. Levert/coördineert de levering van diensten aan de klant en administratieve werkzaamheden.

Legt verantwoording af aan de manager Gebiedsteam.

 

§  Richt zich op de zwaardere overlastgevallen, stuurt bij patroonmatig ontoelaatbaar gedrag bij en stelt grenzen.

§  Houdt sociaal dossier bij van bewoners

§  Bespreekt services en diensten op complex niveau met bewonerscommissies en informeert huurders m.b.t. de eindafrekening van de servicekosten.

§  Volgt de zwaardere grijs/groen meldingen op en heeft hierover contact met de betreffende collega’s.

§  Onderhoudt het contact met de OGGZ in gevallen van niveau 2 en 3 (zwaardere patronen van overlast/ontoelaatbaar gedrag).

§  Faciliteert mensen die om uiteenlopende redenen niet zelfredzaam zijn. Werkt hiervoor samen met hulpverlenende instanties waarbij de uitvoering van de hulpverlening zelf aan de professionele partijen is.

§  Bestrijdt woonfraude.

§  Trekt samen met de verhuurmakelaar op bij oplopende achterstallige betalingsproblemen.

§  Voert samen met de verhuurmakelaar het 2e kans beleid uit en is zeer nauw betrokken bij ontruimingen.

§  Treedt daadkrachtig op en is stressbestendig in conflictueuze situaties.

§  Adviseert verhuurmakelaar bij plaatsing van meer complexe klanten.

 

Bewonersparticipant

Adviseert in complexe situaties de klant, lost problemen op en bemiddelt waar nodig. Levert/coördineert de levering van diensten aan de klant. Bevordert proactief de participatie van de klant. Vertaalt de klantwens naar verbetering en ontwikkeling van (nieuwe) producten en diensten. Initieert projecten en maakt beleidsvoorstellen. Leidt projecten.

Legt verantwoording af aan de manager Gebiedsteam.

§  Hij kan op projectbasis uitgeleend worden binnen Lefier.

§  Stimuleert de toename van de betrokkenheid van bewoners bij wonen, woonomgeving, leefbaarheid

§  Geeft vorm aan het partnerschap van Lefier met haar maatschappelijke partners.

§  Faciliteert bewonersinitiatieven binnen beleidskaders.

§  Voert overleg met bewoners en bewonersorganisaties en werkt waar passend aan coöperaties.

§  Stelt participatieafspraken met de maatschappelijke partners op.

§  Onderhoudt actief de relaties binnen het maatschappelijke netwerk.

§  Initieert en begeleidt maatschappelijke projecten en zorgt voor draagvlak.

§  Zorgt ervoor dat het projectgebonden sociaal statuut, beheerplan en communicatieplan worden opgesteld.

§  Wisselt proactief wederzijdse informatie over huurders(groepen) uit met collega’s.

Maatschappelijk Presteren

Programmamanager Maatschappelijk Presteren

Adviseert op strategisch niveau en ontwikkelt tactisch beleid en draagt bij aan strategische beleidsvoorbereiding op het eigen vakgebied.

Legt verantwoording af aan de manager Maatschappelijk Presteren.

§  Werkt in nauw overleg met de adviseur maatschappelijke thema's.

§  Is verantwoordelijk voor het adequaat en effectief realiseren van de programma's Maatschappelijk Presteren.

§  Definieert hiervoor projecten waarbinnen hij de strategische themadoelstellingen heeft vertaald naar een optimale aanpak op asset allocatie. Hij bewaakt hierbij de duurzaamheid.

§  Voor de uitvoering van de projecten organiseert hij op operationeel niveau, met name met de bewonersparticipanten en managers Gebiedsteams, de inzet van capaciteit en middelen.

§  Is accounthouder voor een aantal gebiedsteams in een regio en voor de relevante stakeholders en partners in die regio wat betreft de maatschappelijke prestaties in die regio.

§  Rapporteert op voortgang en effect van zijn programma's.

§  Organiseert input en feedback vanuit operationeel niveau op het bereiken van de beoogde maatschappelijke prestaties.

Financiën en Ondersteuning

Steunteam Facilitair & Inkoop

Manager Steunteam Facilitair en Inkoop

Geeft leiding aan het team. Is verantwoordelijk voor de realisatie van de afdelingsdoelstellingen binnen de kaders van het vastgestelde beleid op een vakgebied. Vertaalt beleid op het vakgebied naar operationele doelstellingen, werkwijzen, procedures en richtlijnen voor het eigen team en zorgt voor afstemming met andere teams. Neemt operationele beslissingen over werkwijzen, procedures en richtlijnen.

Legt verantwoording af aan de directeur Financiën en Ondersteuning.

§  Geeft leiding aan het steunteam Facilitair / Operationele Inkoop gericht op het realiseren van de afgesproken resultaten (personeel, financiën organisatie).

§  Neemt deel aan het overleg Directie Financiën & Ondersteuning en levert input voor tactische beslissingen.

§  Is verantwoordelijk voor het vertalen van het vastgestelde Facilitair- en Inkoopbeleid naar werkwijzen, procedures en richtlijnen gericht op het verder ontwikkelen van een facilitaire regie-organisatie.

§  Is verantwoordelijk voor een het afsluiten van contracten met leveranciers binnen de kaders van het inkoopbeleid en de hiervoor geldende richtlijnen en procedures.

§  Is verantwoordelijk voor een effectief en doelmatig contractenmanagement.

§  Is verantwoordelijk voor het leveranciersmanagement waaronder het evalueren en beoordelen van leveranciers conform de hiervoor vastgestelde procedures, richtlijnen en formats.

§  Is verantwoordelijk voor het afstemmen van nieuwe, aangepaste werkwijzen, procedures en richtlijnen met andere teams in de organisatie.

§  Is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van verwachtingen en behoeften in de organisatie m.b.t. facilitaire zaken en inkoop, bespreekt deze met het team en leveranciers en doet voorstellen voor verbetering en aanpassing.

 

Adviseur Inkoop

Vertaalt de strategische visie en organisatiedoelstellingen naar organisatiebreed strategisch beleid binnen het eigen vakgebied. Adviseert m.b.t. ontwikkeling van strategische kaders en strategisch beleid.

Legt verantwoording af aan de manager steunteam Facilitair en Inkoop.

 

§  Is verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt inkoopbeleid dat mede invulling geeft aan het duurzaamheidsbeleid.

§  Adviseert en biedt functionele ondersteuning aan de inkoper en contractbeheerder.

§  Adviseert gevraagd en ongevraagd m.b.t. het inkoopbeleid.

§  Implementeert het inkoopbeleid en bewaakt de uitvoering.

§  Ondersteunt bij het afsluiten van raamcontracten en grote investeringen.

§  Is verantwoordelijk voor het contractbeheer.

§  Draagt bij aan de beheerbegroting.

§  Stelt een inkoop (jaar) plan op.

§  Initieert verbeterprocessen binnen inkoop.

 

Inkoper

Adviseert in complexe situaties de klant, lost problemen op en bemiddelt waar nodig. Levert/coördineert de levering van diensten aan de klant. Bevordert proactief de participatie van de klant. Vertaalt de klantwens naar verbetering en ontwikkeling van 9nieuwe) producten en diensten. Initieert projecten en maakt beleidsvoorstellen. Leidt projecten.

Legt verantwoording af aan de manager steunteam Facilitair en Inkoop.

§  Wordt functioneel geadviseerd en ondersteund door de adviseur Inkoop.

§  Is verantwoordelijk voor het selecteren en contracteren van alle inkoop van goederen en diensten met uitzondering van planmatig onderhoud en projecten.

§  Is verantwoordelijk voor het inkoopproces van aankoop tot nazorg, houdt het primaire proces draaiende en streeft daarbij operational excellence na.

§  Vormt tijdens het inkoopproces het eerste aanspreekpunt voor klanten en leveranciers.

§  Maakt een vertaalslag naar voorbereiding, inrichting van het inkoopproces en richting aan het inkoopbeleid.

§  Inventariseert de wensen van de interne klant en vertaalt deze naar een inkoopadvies, offerteaanvraag en opdrachtverstrekking en voert contractonderhandelingen.

§  Voert periodiek gesprekken met leveranciers om eisen en voorwaarden met het inkoopbeleid af te stemmen.

§  Toetst en bewaakt de inkoopvoorwaarden.

§  Draagt bij aan de (meer)jarenonderhoudsbegroting.

§  Bewaakt kengetallen en normen en stelt bij.

§  Beheert (onderhoud-)contracten.

§  Levert een bijdrage aan het inkoop(jaar) plan.

§  Beoordeelt de kwaliteit van de producten en diensten.

 

Allround facilitair medewerker

Verzorgt en coördineert diverse beherende, logistieke en facilitaire diensten en ziet toe op door externen verrichte diensten.

Legt verantwoording af aan de manager steunteam Facilitair en Inkoop.

§  Draagt zorg voor het (laten) leveren van diverse facilitaire diensten en producten en het toezicht hierop.

§  Voert het documentenbeheer uit op basis van de door de documenten-beheerder gestelde richtlijnen.

§  Verzorgt/coördineert bulk kopieer- en printopdrachten. Geeft binnen het raamcontract opdrachten aan externen inzake bulk kopieer- en printopdrachten.

§  Verzorgt/coördineert de inkomende, uitgaande en interne poststromen, inclusief de hierbij behorende administratieve handelingen en de inscanning van fysieke post.

§  Verzorgt/coördineert de voorraad en levering van kantoorartikelen, werkkleding en gereedschap.

§  Beheert de voorzieningen ihkv mobiliteit (o.a. wagenpark en overige mobiliteitsvoorzieningen)

 

Documentbeheerder

Levert ondersteuning bij beleidsvoorbereiding binnen een afgebakend aandachtsgebied. Ontwikkelt bruikbare instrumenten, operationele richtlijnen en procedures. Voert operationele werkzaamheden uit.

Legt verantwoording af aan de manager steunteam Facilitair en Inkoop.

§  Ontwikkelt het operationele documentaire informatievoorzieningsbeleid.

§  Ontwikkelt mede archiefsystemen en implementeert deze.

§  Stelt het bewaartermijnplan op.

§  Zorgt ervoor dat te vernietigen documenten zijn geregistreerd en geaccordeerd middels een procesverbaal en dat deze op een juiste wijze worden vernietigd.

§  Is kerngebruiker van de DMS-software.

§  Coördineert het documentenbeheer.

 

Contractbeheerder

Organiseert en voert werkzaamheden op meerdere aandachtsgebieden t.b.v. de klant uit, anticiperend op de wensen en behoeften van de klant en rekening houdend met de mogelijkheden. Verricht ook bemiddelende, beherende en diverse administratieve werkzaamheden. Verstrekt uitgebreide informatie en praktisch advies m.b.t. meerdere aandachtsgebieden aan de klant.

Legt verantwoording af aan de manager steunteam Facilitair en Inkoop.

§  Wordt functioneel geadviseerd en ondersteunt door de adviseur Inkoop.

§  Verzamelt en verwerkt alle leverancier- en (raam)contractinformatie in het inkoopinformatiesysteem, monitort contracten en verzorgt tijdige verlenging en/of aanpassing van afspraken en contracten.

§  Verzorgt een up-to-date overzicht van alle te leveren diensten en producten.

§  Monitort leveranciersprestaties door middel van benchmarking. .Vertaalt klantwensen naar concrete prestatie-indicatoren.

§  Rapporteert bevindingen aan de inkoper, inkoopadviseur en interne klanten.

§  Signaleert en meldt afwijkingen van raamcontracten en het inkoopbeleid.

§  Signaleert prijsontwikkelingen, maakt consequenties inzichtelijk en meldt deze aan betrokkenen.

§  Biedt administratieve en uitvoerende ondersteuning bij inkoop,

§  Stuurt op resultaat en zoekt continue naar verbetermogelijkheden.

 

Kantorenbeheerder

Verzorgt en coördineert diverse beherende, logistieke en facilitaire diensten en ziet toe op door externen verrichte diensten.

Legt verantwoording af aan de manager steunteam Facilitair en Inkoop.

§  Beheert gebouwen/kantoren eigen huisvesting van Lefier.

§  Ziet toe op de schoonmaakwerkzaamheden in- en rond de kantoren.

§  Laat het dagelijks onderhoud aan kantoren en de daarin aanwezige installaties verzorgen en voert zelf eenvoudige reparaties uit.

§  Laat de afvalverwerking in en rond kantoren verzorgen.

§  Levert een bijdrage aan de MJOP van kantoren.

Vastgoed

Vastgoedrealisatie

Manager Vastgoedrealisatie

Managet een afdeling met meerdere (sub)teams waarbij hij een optimale integratie van de verschillende vakdisciplines realiseert. Is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling binnen de vakdisciplines van zijn afdeling. Neemt tactische beslissingen en bereidt strategische beslissingen voor.

Legt verantwoording af aan de directeur Vastgoed.

§  Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantitatieve bezetting van Vastgoedrealisatie.

§  Geeft leiding aan het team vastgoedrealisatie.

§  Neemt deel aan het overleg Directie Vastgoed en neemt gezamenlijk belangrijke tactische beslissingen en bereidt strategische beslissingen mede voor.

§  Heeft zitting in de stuurgroep investeringsprojecten en planmatig onderhoud.

§  Adviseert de directeur Vastgoed en de afdeling vastgoedsturing m.b.t. zijn vakgebied.

 Projectmanagers
Is eindverantwoordelijk voor één of meer projecten van oriëntatiefase tot en met in gebruikname.

Legt verantwoording af aan de manager Vastgoedrealisatie.

 

§  Geeft functioneel leiding aan projectteams.

§  Heeft zitting in de projectgroep.

§  Is eindverantwoordelijk voor investeringsprojecten en planmatig onderhoud. Hij bewaakt hierbij de duurzaamheid.

§  Beoordeelt en accepteert de opdracht.

§  Voert/laat benodigde object- en locatieonderzoeken uit(voeren).

§  Draagt bij aan de strategische BIG4.

§  Stelt massastudie, schets/voorlopig ontwerp, anterieure, exploitatieovereen-komst gemeente op.

§  Start ruimtelijke ordening-, vergunningsprocedure op.

§  Draagt gerealiseerd project over aan opdrachtgever ter exploitatie.

§  Is verantwoordelijk voor de besluitvormingsstukken ontwikkelings-. realisatie- en overdrachtbesluit.

 

Projectleiders

Is verantwoordelijk voor de projectleiding van één of meer projecten.

Legt verantwoording af aan de manager Vastgoedrealisatie.

§  Krijgt functioneel projectleiding van de projectmanager.

§  Heeft zitting in de projectgroep investeringsprojecten en planmatig onderhoud.

§  Voert de inhoudelijke directie bij bouwkundige projecten.

§  Bereidt de projecten en het planmatig onderhoud inhoudelijk (werkomschrijvingen en tekeningen) en m.b.t. voorcalculatie, planning van de werkzaamheden voor.

§  Levert input voor advies aan de projectmanager.

§  Stelt de begroting planmatig onderhoud op.

§  Bereidt EPA voor en voert deze uit.

§  Verwerkt de MJP.

§  Roept aannemers/installateurs af.

§  Voert wijzigingen vanuit projecten en planmatig onderhoud in de woningcartotheek in.

 

Projectopzichters

Voert inspecties uit en houdt toezicht op de uitvoering van technische/ bouwkundige werkzaamheden/projecten, zodat deze binnen de gestelde termijn, budgetten en kwaliteitseisen worden gerealiseerd.

Legt verantwoording af aan de manager Vastgoedrealisatie.

 

 

§  Krijgt functioneel projectleiding van de projectmanager bij investeringsprojecten en planmatig onderhoud.

§  Krijgt bij dagelijks onderhoud functioneel leiding van de meewerkend voorman.

§  Houdt toezicht op dagelijks en planmatig onderhoud en investeringsprojecten.

§  Heeft zitting in de projectgroep voor investeringsprojecten en planmatig onderhoud.

§  Voert de conditiemeting uit en vult de gegevens hiervan in het systeem.

§  Levert input voor de woningcartotheek.

§  Eén van de projectopzichters vervult de rol van meewerkend voorman en geeft functioneel leiding.

Stuurteam Vastgoed

Portefeuillemanager

Vertaalt de strategische visie en organisatiedoelstellingen naar organisatiebreed strategisch beleid binnen het eigen vakgebied. Adviseert m.b.t. ontwikkeling van strategische kaders en strategisch beleid.

Legt verantwoording af aan de manager Vastgoedsturing.

§  Is op strategisch niveau verantwoordelijk voor de samenstelling, duurzaamheid en performance van de vastgoedportefeuille.

§  Vertaalt de doelstellingen uit het strategisch plan naar de meerjaren portefeuillestrategie.

§  Adviseert directie en management inzake financiële, volkshuisvestelijke, vastgoedtechnische en duurzaamheids bedrijfsdoelstellingen.

§  Vertaalt de portefeuillestrategie naar asset allocatie op tactisch niveau naar deelportefeuilles.

§  Geeft de assetmanager opdracht een strategie naar deelportefeuille en per complex te maken en stelt deze vast.

§  Bepaalt in overleg met de assetmanager en de manager Gebiedsteam de verkoopopgave.

§  Rapporteert over de prestaties en behaalde doelstellingen van de vastgoedportefeuille op strategisch niveau.

 

Assetmanager

Adviseert op strategisch niveau en ontwikkelt tactisch beleid en draagt bij aan strategische beleidsvoorbereiding op het eigen vakgebied.

Legt verantwoording af aan de manager Vastgoedsturing.

§  Werkt in nauw overleg met de portefeuillemanager en de manager gebiedsteam.

§  Vertaalt de portefeuillestrategie naar deelportefeuilles op tactisch niveau.

§  Analyseert de deelportefeuille m.b.t. duurzaamheid en adviseert m.b.t. de te volgen duurzaamheidsstrategie.

§  Bepaalt de strategie per deelportefeuille naar complexen (label) met bijbehorende kaders.

§  Is verantwoordelijk voor het totaal rendement per complex.

§  Stelt per complex een beheer-, projectplan en verkoopplan vast.

§  Geeft opdracht voor de transformatieopgave per complex op basis van het complexprojectplan.

§  Geeft opdracht tot beheer en planmatig onderhoud op basis van het complexbeheerplan.

§  Is verantwoordelijk voor het initiatiefbesluit.

§  Rapporteert over de prestaties en doelstellingen per deelportefeuille en complex.

Makelaardij & BOG

Makelaar

Adviseert de klant m.b.t. diverse aandachtsgebieden, lost meer complexe problemen op en bemiddelt waar nodig. Levert/coördineert de levering van diensten aan de klant en administratieve werkzaamheden.

Legt verantwoording af aan de manager Makelaardij.

§  Krijgt opdracht van assetmanager tot verkoop.

§  Is verantwoordelijk voor optimale deals bij verkoop, aankoop en VSH.

§  Voert acquisitie om klanten te werven.

§  Is verantwoordelijk voor het gehele verkoop- en verhuurproces.

§  Geeft opdracht tot ontwikkeling van marketingacties en promomateriaal.

§  Neemt deel aan het nieuwbouwteam en (externe) projectteams.

§  Adviseert m.b.t. marktontwikkelingen en huur/verkoopprijzen.

§  Draagt bij aan het verkoopbeleid.

Stafdienst Personeel & Organisatie

Adviseur Personeel & Organisatie

Adviseert, faciliteert en ondersteunt de lijn bij de uitvoering van beleid binnen het eigen vakgebied. Vertaalt het strategisch beleid naar tactisch beleid, instrumenten en operationele werkkaders binnen het eigen vakgebied en implementeert deze.

Legt verantwoording af aan de manager Personeel & Organisatie (P&O).

§  Is werkzaam binnen het vakgebied Personeel & Organisatie.

§  Adviseert m.b.t. en draagt bij aan de ontwikkeling van en mede implementeert het P&O- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

§  Ontwikkelt het intern ARBO-beleid binnen het eigen vakgebied en coördineert de activiteiten in het kader van de ARBO-zorg.

§  Ondersteunt en faciliteert de lijn bij de uitvoering van het P&O- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

§  Bewaakt de uitvoering van het P&O- en arbeidsvoorwaardenbeleid.

§  Denkt mee bij organisatieontwikkeling.

§  Levert actief een bijdrage aan de ontwikkeling van de gewenste organisatiecultuur door deze in al zijn activiteiten uit te dragen.

 

Arbo coördinator

Levert ondersteuning bij beleidsvoorbereiding binnen een afgebakend aandachtsgebied. Ontwikkelt bruikbare instrumenten, operationele richtlijnen en procedures. Voert operationele werkzaamheden uit.

Legt verantwoording af aan de manager Personeel & Organisatie.

 

§  Coördineert alle in- en externe activiteiten m.b.t. arbeidsomstandigheden.

§  Onderhoudt contacten met externe partijen (o.a. hulpdiensten) op het gebied van Arbo.

§  Ontwikkelt mede het Arbobeleid, is verantwoordelijk voor de implementatie en coördineert en bewaakt de uitvoering.

§  Is verantwoordelijk voor het opstellen van het Arboplan en het daaruit volgende activiteitenplan. Bewaakt de uitvoering van het activiteitenplan.

§  Informeert, enthousiasmeert, adviseert en ondersteunt alle niveaus binnen de organisatie met betrekking tot arbeidsomstandigheden en het Arbobeleid.

§  Signaleert gevaren en risico’s met betrekking tot arbeidsomstandigheden.

§  Bewaakt de uitvoering van administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

§  Organiseert BHV en EHBO.

§  Werkt zelfstandig, onafhankelijk, kan goed omgaan met weerstand en is in staat diverse situaties te analyseren.