Je kunt meelopen met de functies van uitvoerder, werkvoorbereider, onderhoudstimmerman, nieuwbouwtimmerman en werkplaatstimmerman. Wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn, staat hierna beschreven.


Uitvoerder
Taken en verantwoordelijkheden

 • Het in algemene zin verzorgen van de dagelijkse leiding op het bouwwerk.
 • Het inzetten, instrueren, begeleiden en motiveren van het bouwplaatspersoneel en onderaannemers.
 • Het tijdig afroepen van onderaannemers en materialen.
 • Het instrueren van bouwplaatsmedewerkers (inclusief de onderaannemers) in zaken aangaande VGM.
 • Het namens de werkgever verantwoordelijk zijn voor het op de bouwplaats te voeren beleid inzake kwaliteit, VGM en PBM.
 • Het vervullen van de taak van contactpersoon op het werk voor de opdrachtgever en de architect.
 • Het controleren van het op het werk aangevoerde materi­aal, materieel en onderaannemerswerk.
 • Het éénmaal per maand, in samenwerking met de projectlei­der, doen van VGM- en kwaliteitscon­troles en de verslag­legging hiervan.
 • Het opgeven van de productiestand van het werk aan de projectleider ten behoeve van de kostenbe­waking.
 • Het deelnemen aan bouw- en werkvergaderingen.
 • Het doen van personeelsplanning op het werk.
 • Het beoordelen van leveranciers en onderaannemers op basis van het beoordelingsformulier.
 • Het leiden van toolbox-meetings.
 • Het in overleg met de projectleider bepalen van de werkmethodiek.
 • Het signaleren en vastleggen van meer- en/ of minderwerk in de uitvoering.
 • Het distribueren van goedgekeurde werktekeningen naar het bouwplaatspersoneel en eventueel de onderaannemers.
 • Het uitschrijven van termijnbonnen aan onderaannemers.
 • Het inleveren van afleveringsbonnen (geparafeerd) bij de administratie.
 • Het beheren van materieel, gereedschap en meetinstrumen­ten op het werk en het toezicht houden op de vereiste keuringen.
 • Het coördineren van VGM tijdens de uitvoeringsfase.


Werkvoorbereider
 
Taken en verantwoordelijkheden

 • Het in algemene zin voorbereiden en begeleiden van pro­jecten in uitvoering.
 • Het hiertoe regelmatig overleg voeren met de calculatie, de inkoop en de projectlei­der.
 • Het beheersen van de gegevensstroom tussen de opdrachtge­ver/ architect en aannemers/ onderaan­nemers, met name ten aanzien van bestek en tekeningen.
 • Het opzetten van de overall, detail- en afbouwplanning.
 • Het opstellen van het budget en het betalingsschema.
 • Het vergelijken van de werkgegevens met de bestekgege­vens.
 • Het op basis hiervan signaleren van meer- en/ of minder­werk en dit vastleggen.
 • Het ervoor zorgen dat de uitvoerder wordt voorzien van de meest recente uitvoeringsgegevens.
 • Het regelmatig overleg plegen met de projectleider en de inkoop over de voortgang, de werkmetho­de etc.
 • Het aangeven van verplichtingen die leveranciers en onderaannemers moeten nakomen inzake VGM en kwaliteit.
 • Het beoordelen van het door leveranciers en/ of onderaan­nemers opgegeven meer- en minderwerk.
 • Het beoordelen van leveranciers en/ of onderaannemers op basis van het beoordelingsformulier.
 • Het eventueel uitvoeren van begeleidende taken ten aan­zien van VGM en het V&G-plan.
 • Het overleg plegen met de inkoop over uit te besteden werk.
 • Het verzamelen en verwerken van de gegevens ten behoeve van de kostenbewaking en de nacalculatie.
 • Het opzetten van het terreininrichtingsplan.
 • Het bijwonen van de startvergadering en eventueel nader werkoverleg.
 • Het toetsen van bestek en tekeningen aan de geldende voor­schriften/ eisen.
 • Het beoordelen van offertes ten behoeve van het werk in de uitvoeringsfase, de afwikkeling hiervan, de admini­stratie en de contractuele vastlegging.
 • Het, voor zover van toepassing, in overleg met de op­drachtgever en de KAM-coördinator, opzetten van het V&G-plan tijdens de uit­voeringsfase.


Timmerman
Onderhoudstimmerman | Nieuwbouwtimmerman | Werkplaatstimmerman (in de kozijnenfabriek)

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het uitvoeren van de hem opgedragen werkzaamheden
 • Materieel in goede staat houden
 • Dragen van de noodzakelijke PBM's
 • Bijwonen van de Toolboxmeetings
 • Signaleren van tekortkomingen en dit mededelen aan de uitvoerder
 • Orde en netheid op de bouw
 • Uitvoerder vervangen bij diens afwezigheid