Functies

Omschrijving

Arbeidsdeskundige

Als arbeidsdeskundige bij UWV beoordeel je het arbeidsvermogen van onze klanten. Je adviseert over de beste manier om weer te participeren in de maatschappij. Dit doe je zo concreet en realistisch mogelijk zodat de klant zelf de regie kan voeren op re-integratie. Je realiseert samen met je collega’s dagelijks onze dienstverlening aan klanten die een uitkering van UWV ontvangen. Je kunt te maken krijgen met verschillende meningen en belangen van betrokkenen. Het behandelen en voorkomen van geschillen die hierdoor kunnen ontstaan is een op zichzelf staande taak binnen het arbeidsdeskundig werkveld van UWV. Om tot een oordeel te komen bepaal jij zelf wat je nodig hebt en welke kennis je waar vandaan haalt. Je kent de markt en de spelers en komt altijd je afspraken na. Je bent een kei in het managen van verwachtingen en kunt goed met verschillende belangen om gaan. Je begrijpt als geen ander dat acceptatie van het arbeidsdeskundig oordeel een belangrijk onderdeel is van onze dienstverlening. Je bent dan ook in staat helder uit te leggen hoe jouw oordeel tot stand is gekomen. Met je individuele resultaten draag je bij aan de resultaten van je team. Resultaten toets je altijd op kwaliteit, met een kritische blik vanuit je vakmanschap en gericht op verbetering van onze producten of werkprocessen. Voor het beschermen van onze klantgegevens ben jij de persoon die als vanzelfsprekend handelt conform onze integriteitsrichtlijnen.

·        Arbeidsdeskundige beoordeling

·        Bepalen van duurzame participatiemogelijkheden

·        Vaststellen van re-integratiemogelijkheden

·        Onderhouden van contacten met een breed scala aan stakeholders, zowel intern en extern

·        Heroverwegen van primaire arbeidsdeskundige beoordelingen in bezwaar en beroepszaken

 

Adviseur Intensieve Dienstverlening

De Adviseur Intensieve Dienstverlening ondersteunt onze klanten, die een intensieve begeleiding nodig hebben om een baan te vinden. Vanuit zijn kennis en verbinding met de regionale arbeidsmarkt en zijn intensieve contact met de Werkgeversdiensten heeft hij inzicht in de vraag van de arbeidsmarkt.

Hierdoor is hij in staat om de klant optimaal te coachen in zijn zoektocht naar werk.
 
De adviseur verleent diensten aan de klanten in de intensieve dienstverlening. De adviseur heeft een duurzaam contact met de klant en is hierdoor in staat de klant op effectieve wijze te activeren, stimuleren en motiveren om zijn kans op de arbeidsmarkt te vergroten. De adviseur werkt op een competentiegerichte manier met de klant, coacht de klant en kan – door het duurzame contact – procesinterventies plegen. De adviseur geeft ook groepsgewijze trainingen, die gericht zijn op gedragsverandering van de klant. Hij maakt hierbij gebruik van de groepsdynamica. Hij reflecteert en spiegelt op het gedrag van de deelnemers om een verandering in effectiviteit bij uitstroom naar een baan te bewerkstelligen. De verandering in het gedrag heeft als doel een betere positie bij het vinden van werk in te nemen.
 
Deze trainingen kunnen face to face worden aangeboden, maar zullen ook in toenemende mate worden aangeboden via het digitale kanaal. De adviseur monitort de klant en handhaaft indien nodig. Deze medewerker heeft kennis van en bezit de vaardigheden om de dienstverlening aan de klanten met een arbeidsbeperking (WIA > 35, WIA en Wajong) vorm te geven.

 

Adviseur basisdienstverlening

De adviseur basisdienstverlening verleent diensten aan onze klanten in de basisdienstverlening en is daarmee het digitale aanspreekpunt voor het grootste deel van onze werkzoekende klanten. Hij maakt gebruik van zijn deskundigheid op het gebied van de regionale arbeidsmarkt - waar liggen de kansen en waar ligt de vraag van de werkgevers - en zijn expertise om deze kansen te vertalen in effectief solliciteren en het krijgen van een baan. Hij volgt de acties van de klant en geeft deze gevraagd en ongevraagd adviezen, tips en sturing om de kans op het vinden van werk zo groot mogelijk te maken. Deze worden vastgelegd in eenduidige afspraken in een werkplan.

Op basis van vroegtijdige diagnose (via de werkverkenner) wordt aan klanten effectieve (gerichte) dienstverlening aangeboden. Die dienstverlening is een combinatie van online en persoonlijke dienstverlening. Door de vroegtijdige diagnose te vertalen naar selectiecriteria kan maatwerk dienstverlening aangeboden worden aan klanten, vanuit het oogmerk langdurige werkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen.

 

De adviseur basisdienstverlening heeft een kortdurend contact met de klant. Om dit proces naar werk te professionaliseren voert een adviseur basisdienstverlening op verschillende momenten binnen de uitkeringsduur gesprekken met de klant. In dit contact is er plaats voor het activeren, stimuleren en motiveren van de klant.

Hij activeert de klant en motiveert hem te zoeken naar vacatures die overeenstemming vertonen met vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en stuurt op houding en gedrag van de werkzoekende indien nodig.

 

Adviseur werkgeversdiensten

Als adviseur werkgeversdiensten werk je op het regionale werkgeversservicepunt en vervul je een schakelfunctie naar de Landelijk Adviseur werkgeversdiensten die op het landelijk werkgeversservicepunt werkzaam is.

Om werkzoekenden uit onze doelgroepen te kunnen leveren en plaatsen zoek je binnen de regionale arbeidsmarkt actief naar werkgevers en vacatures.

Met deze werkgevers maak je op regionaal niveau arrangementen waarop de werkzoekenden met een grote afstand op de arbeidsmarkt geleverd kunnen worden. Denk hierbij aan 55+ers, WAJONG, WIA en andere werkzoekenden met een grote afstand op de arbeidsmarkt.

 

Om dit te bewerkstelligen heb je een gedegen kennis van de arbeidsmarkt en inzicht in het aanbod van werkzoekenden nodig. Dit betekent dat je nauw samenwerkt met de adviseurs intensieve dienstverlening, adviseurs basisdienstverlening en arbeidsdeskundigen binnen de werkzoekenden dienstverlening. Om deze reden is het van belang dat je aanbodgericht kunt werken. Als adviseur werkgeversdiensten zoek je vacatures die passen bij onze klanten. Het aanbod van mensen uit onze doelgroep is leidend om zo een tweeslag te maken. Werkgevers die vacatures vervult zien en mensen uit de doelgroep die aan het werk kunnen.

 

Als adviseur werkgeversdiensten ben je niet alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van arrangementen, je ziet tevens toe op de levering van jouw arrangementen.

 

De kern van de functie van Adviseur werkgeversdiensten is:

·        Actieve werkgeversbenadering (regionaal en sectoraal) op basis van het marketing concept.

·        Creëren van baanmogelijkheden voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en deze omzetten in vacatures, arrangementen of convenanten.