Bestuur & Organisatie

 

Afdeling

Functies

Kerntaken

Bestuur & Communicatie

Communicatieadviseur

Onze Communicatie Adviseurs adviseren over communicatiebeleid en complexe communicatievraagstukken en werken dit uit communicatieplannen. Zij zijn hierbij de sparringpartner van de eenheidsmanagers en programmaleiders. Als Communicatieadviseur zijn zij eveneens woordvoerder voor de media en nemen ze deel aan netwerken en samenwerkingsverbanden.

Bestuurssecretaris/ ‘griffier’

De Bestuurssecretaris (griffier) zorgt dat de besluitvorming van algemeen bestuur en dagelijks bestuur correct verlopen, zowel waar het gaat om de voorbereiding (kwaliteit van de stukken), als advisering over de besluitvorming, als wel de afhandeling van besluiten.

Bestuurssecretaresse

Onze bestuurssecretaresses sluiten naadloos aan op de wensen van het bestuur, proactief handelen en dat met gevoel voor verhoudingen en omgeving. De bestuurssecretaresse is het schakelpunt voor het bestuur. Ze bewaken het mailverkeer en handelen daarin zoveel mogelijk zelfstandig af. Ze beheren de agenda, organiseren en notuleren bij vergaderingen van bestuur en directie. Daarnaast organiseren zij bestuurlijke bezoeken, verzorgen zij de post, correspondentie en dragen zij zorg voor het archiefbeheer.

O&HRM

Medewerker Arbo, Milieu & Calamiteiten

Veilig werken op de zuivering, op kantoor en in het gebied van Vechtstromen. Dat is waar de Medewerker Arbo, Milieu & Calamiteiten voor staat. Hierbij adviseren zij over hoe Arbo- en milieuregels in de organisatie moeten worden toegepast. Er worden risico-inventarisaties en -evaluaties uitgevoerd, waaruit zij een plan van aanpak en rapportages opstellen. Bij onverwachte crisissituaties zijn ze voorbereid en kunnen we op hun rekenen.

Financiën, Juridische zaken & Inkoop

Inkoopadviseur

Onze Inkoopadviseurs geven invullen aan accountmanagement en stuurt hierbij op rechtmatigheid en doelmatigheid binnen het account. Zij analyseren hierbij spendanalyses en geven follow-up aan de uitkomsten. Verder adviseren zij over inkoop- en aanbestedingsvraagstukken op diverse niveaus, waarbij zij vervolgens de aanbestedingstrajecten faciliteren en begeleiden. Daarnaast begeleiden zij (complexe) marktconsultaties bij diensten en leveringen. Onze inkoopadviseurs werken op verschillende niveaus binnen de organisatie, geef daarom in je motivatie aan waar jouw voorkeur naar uitgaat en waarom.

 

Ontwikkeling & Advies

 

Strategie & Omgeving

Strategisch Adviseur(allround of specifieke gebieden)

De strategisch adviseur is het aanspreekpunt voor diverse complexe vraagstukken op het snijvlak van bestuurlijke vernieuwing en organisatieontwikkeling. Zij treden op als regisseur van deze thema’s en geeft deze vraagstukken in samenwerking met partners en collega’s betekenis voor de dagelijkse praktijk en verbinden dit aan concrete maatschappelijke opgaven van het waterschap. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met collega’s uit de hele organisatie, in wisselende samenstellingen. Zij zijn voor bestuur en management een stevige adviseur.

Adviseur Ruimtelijke Ordening/Gebiedsinrichting

De Adviseur Ruimtelijke Ordening/Gebiedsinrichting verbindt de planontwikkelingen van de partners met de beleidsdoelen van het waterschap. Zij zorgen ervoor dat de waterschap belangen voldoende meewegen. Zo dragen zij bij aan integrale, breed gedragen plannen met een hoog maatschappelijk rendement. Daartoe nemen zij deel aan complexe planvormingsprocessen en werken zij veel samen met externe partijen in diverse vakdisciplines. Zeer complexe keurontheffingen komen met hun medewerking tot stand.

 

Watersysteem & Zuiveren

 

Watersysteem

Gebiedsbeheerder

Onze gebiedsbeheerders coördineren de dagelijkse werkzaamheden en functioneel aansturen van mensen en middelen. Binnen hun gebied zijn zij verantwoordelijk voor de realisatie van resultaten en budgetbeheer, de organisatie van het werk. Daarnaast leveren zij een actieve rol in gebieds- en systeemkennis bij (her)inrichtingsprocessen en beleidsontwikkeling. Hierbij spelen zij een belangrijke rol in het contact met de omgeving.

Senior medewerker watersysteem

De senior medewerker watersysteem levert een belangrijke bijdrage aan een goed functionerend watersysteem. Zij zorgen voor de werkvoorbereiding, aansturing en toezicht op werken die door marktpartijen worden uitgevoerd. Eveneens zorgen zij voor het peilbeheer in een deel van het gebied en hebben zij directe contacten met omliggende inwoners en stakeholders naar aanleiding van meldingen.

Medewerker beheer watersysteem

Medewerker beheer watersysteem verricht eerste lijn onderhoudswerkzaamheden aan oevers, dijken, dammen, stuwen en gemalen volgens de werkplannen, zodat het onderhoud op een goed peil gehandhaafd blijft. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van en naar ingelanden m.b.t. onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast assisteren zij waar nodig andere medewerkers bij hun werkzaamheden, zoals peilbeheer of landmeetkundige werkzaamheden.

Muravanger

Onze Muravangers zijn verantwoordelijk voor het bestrijden van de muskus- en beverratten binnen het beheergebied van het waterschap. Zij beheren en vervaardigen vangmiddelen en registreren hierbij de vanggegevens. Dit doen zij met ook voor de waterstaatkundige inrichting van het werkgebied, waarbij zij veel contact hebben met de gebiedsbeheerder, medewerker beheer watersysteem en de ingelanden van het gebied. Tevens worden zij ingezet ter ondersteuning van de onderhoudswerkzaamheden.

Zuiveren

Zuiveringsbeheerder

De zuiveringsbeheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de zuivering en de functionele aansturing van het team van procesoperators. In samenwerking met de interne organisatie en externe partners, zorgen zij voor optimale bedrijfsresultaten. Daarnaast zijn zij betrokken bij diverse projecten, en denken zijn mee om nieuwe innovatieve maatregelen in de dagelijkse bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd.

(Senior) procesoperator

Onze (Senior) Procesoperators zorgen er voor dat zuiveringsinstallaties goed functioneren. Ze signaleren storingen en afwijkingen en helpen mee om het zuiveringsproces te verbeteren. Ze monitoren daarnaast het proces en registreren procesgegevens, waaruit ze acties uitvoeren voor een goede procesgang. Zij zijn hierbij verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de installaties. Daarnaast treffen zij de juiste voorbereidingen treffen voor planmatig onderhoud en projecten.

 

Techniek & Diensten

 

Team Gegevensbeheer Water

Landmeter

De landmeters voeren landmeetkundige werkzaamheden uit, waarbij de metingen en methodes worden afgestemd met informatiebehoefte. Er worden gegevens ingewonnen en werkzaamheden verricht in het kader van het uitzetten van projecten. Zij dragen de zorgt voor de landmeetkundige begeleiding van

grondtransacties en verricht kadastrale metingen voor de begrenzing van percelen. In nauwe samenwerking met de medewerker geo-informatie worden de werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast houden de landmeters toezicht op door derden uit te voeren landmeetkundige werkzaamheden en bewaken zij hierbij de voortgang en kwaliteit.

Medewerker geo-informatie

De medewerker geo-informatie zorgt dat de geografische registraties prima op orde zijn. Zij werken hierbij nauw samen met de andere geo-collega’s. Daarnaast zijn zij de helpdesk voor GIS-vragen op het gebied van onder andere Geoweb en ArcGIS. Ook zit functioneel applicatiebeheer zit in het takenpakket. Ze krijgen veel verzoeken binnen voor GIS-producten en handelen deze correct af. Ze stellen daarnaast handleidingen op, ondersteunen GIS-gebruikers en adviseren hen over het gebruik van gegevens en voert 3D analyses uit.

Projectvoorbereider

Het werk van de Projectvoorbereider bestaat uit het voorbereiden en uitvoeren van werken civieltechnisch/cultuurtechnisch/bouwkundig, waarvoor je regelmatig contact hebt met de eenheden Projecten, Beheer Watersysteem en Beheer Waterketen. De projectvoorbereider stelt de planning en bestekken op, maakt en ontwerpt tekeningen, en weet hier goed toelichting op te geven. Ze dragen bij aan het opstellen van bestekken en begrotingen van meer complexe projecten. Daarnaast vragen zij waar nodig de vergunningen aan.

Functioneel applicatiebeheer

Onze Functioneel applicatiebeheerders beheren en onderhouden het beheersysteem (Optimizer+/Maximo) en optimaliseren voortdurend het systeem. Ze verzamelen onderhoudsinformatie en slaan deze op een goede en eenduidige manier op in de daarvoor bestemde systemen. Gevraagd en ongevraagd lever ze pro-actief informatie aan bij de onderhoudsspecialisten en maintenance-engineers. Zij signaleren hierbij tijdig eventuele technische onderhoudsproblemen. Daarnaast ondersteunen zij gebruikers van het OBS-systeem en schrijven zij hiervoor instructies.