Afdelingen

Functies

Kerntaken

VastgoedSenior medewerker vastgoedHoudt zich bezig met de organisatie van het SVB overleg (strategisch voorraadbeheer), zowel op strategisch als op operationeel niveau. Verzorgt de organisatie van het begrotingsteamoverleg. Heeft opname en afhandeling schadegevallen, energielabeling, kadastrale zaken, asbestwetgeving en implementatie in zijn portefeuille. Buigt zich over duurzaamheid woningbezit en energie.
 Opzichter onderhoudZorgt voor uitvoering van planmatige onderhoudswerkzaamheden conform bestek en geldende kwaliteitseisen met inachtneming van de vastgestelde budgetten. Het gaat hierbij met name om buitenschilderwerk en lichtere bouwkundige werkzaamheden.
 WerkvoorbereiderIs belast met het voorbereiden van werkzaamheden in het kader van de onderhoudsbegroting en energetische verbeteringen van Woonservice.
 ProjectcoördinatorIs verantwoordelijk voor de projectontwikkeling, voorbereiding en coördinatie van nieuwbouwprojecten.
 Teamleider serviceteamStuurt het serviceteam aan en is verantwoordelijk voor het planningsproces t.a.v. de onderhoudswerkzaamheden en draagt zorg voor procesverbetering.  Is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met aannemers en onderaannemers. Ondersteunt bij het maken van beleidskeuzes. Helpt bij het door ontwikkelen van de afdeling en persoonlijke groei/ontwikkeling.
 Opzichter nieuwbouw en onderhoudZorgt voor uitvoering van inspecties in het kader van de meerjarenplanning, planmatig en groot onderhoud en zorgt voor de verwerking van de gegevens. Begeleidt de uitvoering, houdt toezicht en verzorgt de oplevering namens de opdrachtgever. Levert technische ondersteuning aan de directievoering bij nieuwbouw en groot onderhoud.
 Medewerker vastgoedbeheerIs belast met de meerjarenonderhoudsbegroting en zorgt dat deze is afgestemd op het (strategisch voorraadbeleid. Tevens belast met het beheer van de onderhoudscontracten en de woning cartotheek van Woonservice.
 Administratief medewerker vastgoedHoudt zich bezig met het op orde stellen en houden van contracten en de controle van facturen in relatie tot inkoopbeleid, prijsafspraken etc.
 Manager vastgoed en bedrijfsvoeringMaakt deel uit van het managementteam. Is verantwoordelijk voor het Vastgoed, waaronder dagelijks onderhoud, planmatig onderhoud en nieuwbouw en verbetering. Is tevens eindverantwoordelijk voor de afdeling Financiën en ICT. Geeft leiding aan de afdeling Vastgoed, Financiën en ICT.
Vastgoed UitvoerendLoodgieterIs verantwoordelijk voor uitvoering van werkzaamheden in het kader van nieuwbouw, groot en planmatig onderhoud, klachtenonderhoud,  serviceonderhoud en mutatieonderhoud. Voert werkzaamheden uit in het kader van dagelijks beheer van de directe omgeving.
 Allround OnderhoudsmedewerkerZorgt voor uitvoering van werkzaamheden in het kader van nieuwbouw, groot en planmatig onderhoud, klachtenonderhoud,  serviceonderhoud en mutatieonderhoud. Voert werkzaamheden uit in het kader van dagelijks beheer van de directe omgeving.
 Allround onderhoudsmedewerker+Als allround onderhoudsmedewerker worden aanvullende taken uitgevoerd zoals sleuteluitgifte, vooropnames en werkzaamheden in complexen. Werkzaamheden in afstemming met de adviseur wonen.
 SchilderVerricht binnen- en buitenschilderwerk en de daarbij behorende voorbereidende werkzaamheden. Voert werkzaamheden uit in het kader van dagelijks beheer van de directe omgeving.
 MagazijnmedewerkerIs verantwoordelijk voor het voorraadbeheer van het magazijn en zorgt voor het onderhoud van  de gereedschap en machines. Coördineert het verstrekken, bestellen en keuren van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Financiën en ICTCoördinator FinanciënGeeft uitvoering aan het financieel beleid van Woonservice. Coördineert de werkzaamheden op financieel gebied.
 Medewerker Adm. Organisatie/Interne ControleIs belast met de uitvoering  van het AO/IC beleid van Woonservice en het afrekenen van de servicekosten.
 InformatiespecialistSpeelt een cruciale rol in het verbeteren van de kwaliteit en efficiency van Woonservice
Vertaalt de informatiebehoefte op strategisch, tactisch en operationeel niveau in een uniforme data- en rapportagestructuur en draagt daarbij zorg voor optimale inrichting van de systemen.
 Financieel adm. medewerkerIs verantwoordelijk voor het verzorgen van verscheiden facetten van de financiële administratie.
StafDirectiesecretaresseIs verantwoordelijk voor het agendabeheer en de secretariële ondersteuning van de directie en het MT.
 Bestuurssecretaris

Ondersteunt en adviseert de directie en het managementteam bij de bestuurlijke taken (organisatorisch, inhoudelijk en juridisch).

Ondersteunt de RvC bij hun toezichthoudende taken en vervult, indien noodzakelijk, ook een adviserende rol en bevordert/bewaakt good governance in de organisatie en bij de RvC.

 P & O adviseurHoudt zich bezig met het optimaliseren van de kwaliteit en kwantiteit van de personeelsbezetting. Als businesspartner van het management, mede verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid.
 Medewerker P & OOndersteunt de P&O adviseur. Zorgt voor de uitvoering van het personeelsbeleid en een juiste personeelsadministratie.
 Adviseur portefeuille strategie en beleid

Is verantwoordelijk voor het vormgeven aan strategische processen en advies in de integrale besluitvorming. Doet beleidsvoorstellen, zet projecten op en is sparringpartner van de directeur bestuurder. Geeft daarnaast vorm aan de voorstellen vanuit het strategisch voorraadbeleid van de organisatie..

 Communicatie adviseurDoet beleidsvoorstellen op het gebied van communicatie en de praktische vertaling daarvan.. Geeft persoonlijk, deskundig en creatief doelgroepgericht intern en extern communicatieadvies. Gevraagd en ongevraagd.
Klant en MarktGebiedscoördinatorIs verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van (meerjaren) dorps- en wijkprogramma’s in samenwerking met bewoners en partijen. Is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkelingen en implementatie op het gebied van leefbaarheid.
 Medewerker huurincassoZorgt voor de uitvoering van het huurincassobeleid.
 HuismeesterIs verantwoordelijk voor het beheer en toezicht op wooncomplexen. Levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de complexen en hun omgeving, doormiddel van relatiebeheer en verleent dienstverlening aan de klant.
 

Woonconsulent

Is primair verantwoordelijk voor de uitvoering en afhandeling van het verhuurproces. Informeert huurders en woningzoekenden klantgericht over alle aspecten die met het zoeken en huren van een woning te maken hebben. Informeert klanten, sluit huurovereenkomsten, voert intakegesprekken en begeleidt de klant binnen het verhuurproces van zijn woning. Verzorgt  administratieve afhandeling van het verhuurproces, waaronder verslaglegging en rapportage. Uitvoering jaarlijkse huurverhoging, verwerking bezwaarschriften en uitvoering woningwaardering.
Klant en MarktWijkconsulentIs primair verantwoordelijk voor de leefbaarheid in wijken en dorpen en voor een tevreden klant in een prettig woonklimaat door het actief en preventief organiseren van activiteiten en het signaleren en oplossen van knelpunten. Fungeert als tussenpersoon tussen de corporatie, huurders en organisaties.  Is verantwoordelijk voor de contacten binnen de wooncomplexen inzake bewonerscommissies etc.
 Manager Klant en Markt

Maakt deel uit van het managementteam.
Is medeverantwoordelijk voor het strategisch beleid van de organisatie en geeft richting aan de afdeling klant en markt. Is verantwoordelijk voor het op een klantgerichte en doelmatige wijze verhuren en beheren van woonruimten. Onderhoudt contacten met stakeholders.

Geeft leiding aan de afdeling Klant en Markt.

 Teamleider Klant en MarktOpereert rechtstreeks onder de manager Klant en Markt en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de afdelingsstrategie en de uitvoering daarvan. Geeft leiding aan de  woonconsulenten administratief, medewerkers klantcontact, keuzeadviseurs, adviseurs wonen, huismeesters.
 BeleidsadviseurDoet beleidsvoorstellen, zet projecten op, doet of begeleidt (markt)onderzoek, gericht op zowel de klant als op interne processen. Coördineert begroting en volkshuisvestelijk verslag.
 Verhuur- en verkoopmakelaarIs verantwoordelijk voor de verhuur van zakelijk vastgoed en verkoop van woningen en verzorgt het accountmanagement en contractbeheer van zakelijke contracten. Er is een proactieve rol richting huidige  en mogelijke nieuwe contractanten om in te spelen op veranderingen en kansen. De verhuur- en verkoopmakelaar vertegenwoordigt de corporatie als eigenaar binnen VVE’s  en begeleidt het volledige verkooptraject.
 Adviseur wonen

Werkt zowel op kantoor als in de wijk.  Heeft veel contact met de huurders, planning en de woonconsulenten. Heeft een controlerende, adviserende en bemiddelende rol. Werkt zelfstandig. Levert informatie aan ten behoeve van de woningcartotheek en het strategisch voorraadbeheer. In operationele zin, verantwoordelijk voor het mutatieonderhoud, medeverantwoordelijk voor het verloop van het mutatieproces en de tevredenheid van de huurders.

 Medewerker klantenserviceIs verantwoordelijk voor het eerste contact met (potentiële) klanten en de algemene eerstelijns informatieverstrekking aan hen. Ondersteunt daarnaast de woonconsulenten en verricht kashandelingen.
 KeuzeadviseurZorg voor de advisering van klanten bij de aanschaf van een nieuwe keuken of douche. Zet de klantwensen om in een passend ontwerp op maat en verzorgt de gehele procedure tot aan de plaatsing van de keuken of douche.
 ControllerDe business-controller is adviserend lid van het managementteam. De controller vervult, met een ruime dosis vaktechnische bagage, een onafhankelijke bewakende, signalerende en coördinerende functie. De controller bevordert en bewaakt de productiviteit, de efficiency en de effectiviteit van de organisatieactiviteiten. De controller is het risico- en toezichtgeweten van de organisatie, de vraagbaak en interne leverancier van essentiële rapportages. Hij/zij werkt niet alleen in teamverband, maar is ook kritische tegenspeler van directie en raad van commissarissen